TERMENI SI CONDITII

Această politică a fost redactată la data de 28.05.2019, urmând a fi revizuită și actualizată periodic.
 
• Identitatea și datele de contact ale operatorului
Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community, cu sediul social in mun. Bucuresti, sector 1, Calea Dorobanți nr. 30-40, scara B parter ap. 1., înregistrată la Registru Asociațiilor și Fundaților
,   in calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului rodrift.ro respectă confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care accesează site-ul web. în acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile care sunt introduse în bazele noastre de date sunt utilizate numai în scopuri determinate, explicite și legitime.
• Definiții:
• ANSPDCP =  Autoritatea Naționlă de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• “date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
• “prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
• “restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoară a acestora;
• “operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
• “persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
• “destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia/caruia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
• “consimțământ” al persoanei vizate înseamna orice manifestare de voința liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

• Drepturile utilizatorilor site-urilor
Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), și anume:
• Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informatii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
• Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat in mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
• Dreptul la opozitie vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării in orice moment.
• Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).
• Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iși retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
• Dreptul la restrictionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau aparărea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifica dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin intermediul site-ului rodrift.ro este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informări sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, va puteti adresa Asociației Clubul Sportiv Romanian Drift Community la adresa de email: 
Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării. Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate de către Clubul Sportiv Romanian Drift Community:
Prin completarea oricărui formular pus la dispoziție pe site-ul web rodrift.ro vă exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de Clubul Sportiv Romanian Drift Community , atât manual cât și automat, în scopul de a fi contactat de Clubul Sportiv Romanian Drift Community cu privire la solicitarea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – RGPD.
Dacă nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie prelucrate, aveti dreptul și libertatea de a nu completa formularele disponibile și de a nu accesa site-ul (site)
In momentul completarii formularelor disponibile pe rodrift.ro Clubul Sportiv Romanian Drift Community va colecta date cu caracter personal, oferind informații cu privire la scopul colectării fiecarei date personale ce se solicită.
Clubul Sportiv Romanian Drift Community poate primi și înregistra, pe serverele sale informațiile referitoare la adresa IP si informațiile cookie ale site-ului solicitat.  Aveți opțiunea de a seta browserul de internet astfel încât acesta să respingă anumite cookies. În acest caz, va exista însa un impact negativ asupra navigării dvs. pe site-urile asociației Clubul Sportiv Romanian Drift Community.
Pentru utilizatorii abonați la newsletter ce nu doresc să mai primească informări pe adresa de email, este necesară trimiterea unui email la adresa: info@rodrift.ro iar datele dvs. vor fi șterse din baza noastră de date pentru newsletter.
• Protecția datelor cu caracter personal. Perioada de retenție a datelor
Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor asociației Clubul Sportiv Romanian Drift Community, cu excepția angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele asociației Clubul Sportiv Romanian Drift Community sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului asociației Clubul Sportiv Romanian Drift Community, sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a asociației Clubul Sportiv Romanian Drift Community sau a angajaților ori contractorilor/paretenerilor acesteia.
Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community a implementat măsurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD.
Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community, ., împreună cu colaboratorii săi, și-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal.
Totodata, Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community acorda acces la datele cu caracter personal, angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor (persoane împuternicite), doar în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai asociației Clubul Sportiv Romanian Drift Community, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal semnând declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date.
Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului Asociației Clubul Sportiv Romanian Drift Community sunt reținute pe o perioadă cuprinsă între 3 și 10 ani, utilizatorii fiind informați de fiecare dată când furnizează datele lor persoanle cu privire la perioada exacta de retenție.

• Modificări ale politicii de confidențialitate
Dacă va considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community va publica respectivele modificări în această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care acestea sunt utilizate.
Daca aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate, vă rugăm să ne scrieți pe e-mail, la adresa: mail@
• Informații privind Autoritatea Naționala pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost încalcate, aveți posibilitatea de a vă adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.
Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:
Adresa:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Telefon:
+40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax:
+40.318.059.602
Email:
anspdcp@dataprotection.ro
Pagina de internet:
www.dataprotection.ro